Podmienky používania

Všeobecné podmienky používania

Všeobecné podmienky Digiworld s.r.o.

I. Úvodné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Prihlášky na vzdelávacie kurzy digiacademy.sk (ďalej len „Prihláška”) a upravujú vzťah medzi Poskytovateľom výučby a študentom.
2. Poskytovateľom výučby je (ďalej len „Poskytovateľ“):

Digiworld s.r.o.
Bratislava
Slovenská republika

IČO: 50 529 013
DIČ: 2120366072

Poskytovateľ poskytuje vzdelávacie služby v oblasti informačných technológii a disponuje personálnymi a vecnými kapacitami na poskytovanie výučby v oblasti informačných technológií (ďalej len „Vzdelávacie služby“).

3. Študent má záujem o poskytnutie vzdelávacích služieb pre seba a počas trvania výučby nemôže byť nahradený inou osobou.

II. Charakteristika vzdelávacej služby

1. Vzdelávacou službou sa rozumie vzdelávací kurz v oblasti informačných a grafických technológií „digiacademy“ (ďalej len „štúdium“). Cieľom Digiworld a digiacademy.sk je poskytnúť Študentovi praktické porozumenie najmodernejších technológií zameraných na tvorbu webových a mobilných aplikácií. Počas štúdia Študent participuje na samostatných projektoch, ktoré simulujú reálne situácie z praxe.

III. Práva a povinnosti Poskytovateľa a Študenta

1. Poskytovateľ sa zaväzuje prostredníctvom svojich lektorov zabezpečiť Študentovi odborné vyučovanie počas celého trvania vzdelávacieho programu. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť pre každého Študenta všetok študijný materiál, ktorého cena je zahrnutá do ceny kurzu.
2. V prípade vzniku nepredvídaných okolností na strane Poskytovateľa, resp. jeho zmluvných lektorov alebo v dôsledku okolností vyššej moci (napr. práceneschopnosť vyučujúceho lektora, štátny sviatok, nepriazeň počasia atď.), v dôsledku ktorých nebude možné uskutočniť niektorú z vyučovacích hodín, sa Poskytovateľ zaväzuje o týchto skutočnostiach ako aj o navrhovaných opatreniach bezodkladne informovať Študenta. Poskytovateľ má právo zmeniť obsah a harmonogram výučby jednotlivých modulov.
3. Poskytovateľ má právo preniesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce zo Všeobecných podmienok na tretiu osobu (ďalej len „Nadobúdateľ“), pričom však musí zabezpečiť plnenie svojich záväzkov Nadobúdateľom tak, ako keby tieto záväzky plnil sám. V takomto prípade je Nadobúdateľ oprávnený plniť záväzky vyplývajúce zo Všeobecných podmienok aj prostredníctvom tretích osôb (napríklad prostredníctvom Poskytovateľa), pričom však voči Študentovi zodpovedá tak, ako keby tieto záväzky plnil sám.
4. Študent sa zaväzuje dodržiavať svoju účasť na výučbe tak, aby bez vážnych dôvodov nedochádzalo k zameškaniu vyučovacích hodín. Za vymeškané hodiny nepatrí Študentovi žiadna náhrada vo forme zľavy ceny štúdia alebo vrátenia alikvotnej čiastky ceny štúdia za vymeškané hodiny.

IV. Školné a platobné podmienky

1. Výška poplatku za absolvovanie kurzu digiacademy.sk sa riadi platným cenníkom zverejneným na webstránke www.digiacademy.sk k dátumu objednania kurzu.

V. Podmienky ukončenia štúdia

1. Vzťah medzi Poskytovateľom a Študentom sa skončí ukončením štúdia a zaplatením celkovej ceny štúdia. Pred uplynutím dohodnutej doby je možné štúdium ukončiť:
a) písomnou dohodou uzatvorenou medzi Poskytovateľom a Študentom,
b) jednostranným ukončením štúdia zo strany Študenta,
c) odstúpením Študenta za podmienok dohodnutých v týchto Všeobecných podmienkach.

Jednostranné ukončenie štúdia zo strany Študenta

2. Študent je oprávnený na základe svojho písomného oznámenia vo svojom mene adresovaného Poskytovateľovi (ďalej len „oznámenie“) jednostranne ukončiť štúdium. Pre určenie termínu ukončenia štúdia a záväzkov voči Poskytovateľovi je rozhodujúci dátum doručenia oznámenia Študenta Poskytovateľovi (skutočnosť, či sa Študent zúčastňoval vyučovania nemá pre posúdenie ukončenia štúdia a záväzkov voči Poskytovateľovi význam). Štúdium je v tomto prípade ukončené dňom, v ktorom bolo Poskytovateľovi doručené oznámenie.
3. Študentovi pri jednostrannom ukončení štúdia nevzniká nárok na vrátenie poplatku za absolvovanie vzdelávacieho programu digiacademy.sk

Odstúpenie Študenta

4. Študent je oprávnený odstúpiť od štúdia, ak Poskytovateľ stratí oprávnenie na poskytovanie služieb uvedených vo Všeobecných podmienkach.
5. V prípade odstúpenia od štúdia si Poskytovateľ nebude nárokovať, resp. vráti Študentovi alikvotnú čiastku ceny štúdia odo dňa ukončenia štúdia do termínu riadneho ukončenia štúdia za tých istých podmienok ako pri jednostrannom ukončení štúdia zo strany Študenta.

VI. Reklamačný poriadok

1. Prezenčný kurz
V prípade nespokojnosti zákazníka s prezenčným školením z opodstatnených dôvodov ako napr. nedostatočná príprava inštruktora, nevyhovujúce priestory, nevyhovujúce technické zabezpečenie a pod., je zákazník povinný na danú skutočnosť upozorniť bezodkladne, do 2 dní od zistenia danej skutočnosti. V tomto prípade je poskytovateľ povinný zabezpečiť nápravu danej situácie. Ak to nie je možné, je povinný ponúknuť účastníkovy kurzu nový termín rovnakého školenia. Každá reklamácia bude posudzovaná individuálne, aj v prípade jej podania v neskoršom termíne alebo z iných dôvodov.
2. Online kurz
V prípade nespokojnosti zákazníka s online kurzom, má právo zákazník do 30 dní od zakúpenia, na základe písomne doručenej reklamácie, od kurzu odstúpiť a získať tak plnú sumu za kurz naspäť.
3. Platba a nárok na kurz
Zaplatením sumy za kurz má študent právo na účasti na kurze, či už prezenčnom alebo online kurze. Pokiaľ na kurz nebol riadne prihlásený alebo nezískal k nemu prístup, je potrebné kontaktovať podporu poskytovateľa, ktorý je povinný sa postarať o nápravu.

VII. Ochrana osobných údajov

1. Účastník registráciou na školenie prehlasuje, že v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov na účely nevyhnutné pre organizáciu účasti na školení. Zároveň účastník súhlasí so spracovaním údajov na marketingové účely.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Poskytovateľ a Študent súhlasia, že ich vzťah založený na základe uvedených podmienok sa riadi ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
2. Neplatnosť niektorého ustanovenia uvedeného vo Všeobecných podmienkach nespôsobuje neplatnosť ostatných ustanovení, ktoré takýmito dôvodmi neplatnosti nie sú dotknuté.
3. Všetky zmeny a doplnky k uvedeným podmienkam je možné uskutočniť iba na základe písomného podnetu.

O nás

DigiAcademy je nová slovenská online vzdelávacia platforma, venujúca sa rozširovaniu najnovších znalostí zo sveta digitálnych technológií. Našim zaregistrovaným používateľom poskytujeme video kurzy a testy, ktoré im pomôžu sa adaptovať do moderného sveta oveľa jednoduchšie.

Digiworld s.r.o., Staré Grunty 18, Bratislava, Slovenská republika
info@digiacademy.sk

Sledujte našu cestu

© 2017 DIGIWORLD S.R.O.